3. Vizualizace výsledků reportu

Výsledkem reportu jsou data v podobě tabulky, kterou je možné zobrazit v grafické podobě pro rychlejší a intuitivnější pochopení dat. Některé typy grafů vyžadují sloupce určitého typu, jinak je není možné zobrazit, například pro zobrazení výsečového grafu je nutný alespoň jeden číselný sloupec, jinak není možné spočítat velikosti jednotlivých výsečí.

Dostupné typy grafů:

Tabulka

Pro jednoduchost je tabulka považována za typ grafu. Zobrazuje přímo výsledek dotazu do databáze, proto například u typu reportu Heatmapa není příliš přehledná. Typ reportu Přehled webové aktivity má význam zobrazit pouze jako tabulku.

Dvouúrovňová tabulka

Speciální typ zobrazení pro typ reportu Dvouúrovňová tabulka.

Čárový graf

Každý číselný sloupec zobrazuje jako jednu čáru v grafu. První nečíselný sloupec je zobrazen jako souřadnice x. Pokud je jediným nečíselným sloupcem čas a data jsou podle něj seřazená vzestupně, je možné graf přiblížit kliknutím a táhnutím myši.

Výsečový graf

Zobrazuje data jako výseče. Velikost výseče je určena první číselnou hodnotou, další číselné hodnoty se zobrazí pouze při najetí myší.

Řádkový a sloupcový graf

Každý číselný sloupec zobrazuje jako jeden řádek, respektive sloupec v grafu. První nečíselný sloupec je zobrazen jako popisek řádku (případně sloupce). U vrstvového grafu jsou jednotlivé řádky (sloupce) navrstveny na sobě, jinak se nacházejí vedle sebe.

Heatmapa

Zobrazuje data v dvourozměrné tabulce, ve které sytost barvy představuje velikost prvního číselného sloupce. Pro jednodušší nastavení reportu slouží typ reportu Heatmapa.

Bublinový graf

Jednotlivé body jsou zobrazeny jako kružnice o různém poloměru v ploše. Pozice na x-ové ose je určena první číselnou hodnotu, pozice na y-ové ose eprezentuje druhou číselnou hodnotu a velikost je určena třetí číselnou hodnotou. Graf lze přibližovat kliknutím a táhnutím myši nebo skrýváním jednotlivých kružnic po kliknutí na název kružnice pod grafem.

Kliknutí na oblast grafu představující jednu informaci (jeden bod čárového grafu, jeden sloupec sloupcového grafu, jeden obdélník heatmapy) způsobí otevření dialogového okna, ve kterém se zobrazí filtr na každou položku informace. Vedle filtru se nacházejí tlačítka Přidat filtr, které přidá vybraný filtr ke globálním filtrům, a Prozkoumat, které otevře nové dialogové okno stejnojmenné funkce, jež je podrobněji rozebrána v následující sekci.